Rytmus dne je založen především na individuální práci dětí.

8.00-9.30 

příchod dětí, společné aktivity, individuální práce, tělesná a hudební cvičení pro všestranný rozvoj, vedení dětí k samostatnosti, sebeobsluze, sebeovládání - oblékání, příprava svačinek, hygiena, etiketa

9.30-11.00

pobyt venku, rozvoj hrubé i jemné motoriky-práce s pískem, vodou, hlínou, nářadím, tělesná cvičení - švihadla, obruče, míče, gymnastické kruhy, jízda na motorce, běh, šplh,...

11.00-13.00 

hygiena, oběd, odpočinek a relaxace, práce u stolečku nebo na koberečku, rozvoj řeči, vedení dětí k ohleduplnosti a spolupráci

S sebou: náhradní oblečení do třídy a na zahradu, papuče, hrnek, kartáček na zuby, gumáky, pláštěnku, 5 fotografií, kapesníčky a vlastní svačinku v případě zájmu v podepsané nádobě.

Kolektiv 6 dětí na 1 učitelku
Kolektiv 6 dětí na 1 učitelku

Učíme se to, co potřebujeme do života. Respektujeme vývojové potřeby dětí. Pravidla ve skupině jsou nastavena tak, aby nám všem bylo dobře. Učitel je průvodce a ukazuje směr. Dítě již dělá věci samo, bez pomoci dospělého. Učí se sebekázni a disciplíně. Učitel ustupuje do pozadí a je "pouze" průvodcem v připraveném prostředí, kde dítě samo rozvíjí své schopnosti. Vnitřní potřeba "něčemu se naučit" se vyvíjí v tzv. senzitivních fázích. Jde o určitá období, v nichž je dítě zvlášť citlivé pro vnímání a chápání určitých jevů vnější reality. Jsou to např. senzitivní fáze pro rozvoj pohybových činností, řeči, morálního cítění atd. Úkolem vychovatele je připravovat podněty a prostředky specifické pro tyto fáze.

Kdy: úterý a čtvrtek od 8.00 do 13.00 (40 hodin měsíčně)

4.000 Kč školné, včetně stravy - školné si lze odečíst z daní
Číslo účtu : 26 00 97 67 27 / 2010
Docházku prosím uhraďte vždy k 15. dni předcházejícího měsíce a označte ji jménem dítěte + měsícem docházky. Platba za docházku se nevrací ani nepřevádí.

Podmínkou před nástupem do DS je měsíční adaptační program a nahlédnutí do výuky v našem zařízení. Cena adaptace je 500 Kč/den.